Jobmonitor. Search results for KU Leuven

50 Jobs found

Used filters:
 • KU Leuvenx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company KU Leuven in Leuven
  14.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je biedt ondersteuning bij nieuwe en reeds bestaande studieprojecten. Hierbij zal je interactie hebben met externe diensten zoals de UZ Leuven Biobank, Clinical Trial Center, LRD en Ethische commissie KU/ UZ Leuven.Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces van het afnemen van de informed consents bij patiënten/vrijwilligers tot de uiteindelijke registratie.Je bent verantwoordelijk voor de staalregistratie van de biologische stalen in de UZ Leuven Biobank Registry.Je staat mee in voor up-to-date houden van databanken en het verbeteren van databeheer.Je helpt mee werken aan procedures omtrent databeheer en –overdracht binnen en buiten de klinische dienst en onderzoeksgroep.Je helpt mee met het implementeren van nieuwe regels zoals GDPR, Belgische Biobank wetgeving in onze h...

 • Company KU Leuven in Muizen
  14.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Het plannen van de experimenten in overleg met de onderzoekers.Dagelijkse opvolging van de proefdieren.Het beheren van de voorraad van gebruiksmateriaal.Het uitvoeren van experimenten met grote (schapen, varkens, konijnen) en kleine proefdieren (muizen, ratten). En het opbouwen van expertise in het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige proefdierexperimenten onder begeleiding van de onderzoekers.Instaan voor de anesthesie van grote en kleine proefdieren tijdens de experimenten.Het toepassen van de verschillende laboratoriumtechnieken zoals RNA-extractie, calciumbepaling, inbedden, snijden en kleuren van materiaal voor histologische analyse.Bedrijfsprofiel:Voor de groep Biomedische Wetenschappen, Departement Cardiovasculaire Wetenschappen, Cardiale Heelkunde zoeken wij een enthousiaste heelku...

 • Company KU Leuven in Brussel
  14.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je vervangt de coördinator interne werking tijdens haar afwezigheid;Je bent diensthoofd van de Dienst Interne Werking en stuurt de medewerkers aan;Als HR-beheerder sta je in voor de administratieve opvolging van de nieuwe personeelsaanstellingen, contractverlengingen, verlofstelsels, … Je beheert de planning van personeelsgesprekken en zorgt voor een up to date overzicht van de aanstellingen aan de faculteit;Je bent verantwoordelijk voor de algemene administratieve beleidsondersteuning van de faculteit, de administratief directeur en het decanaat;Als adjunct-administratief directeur kan je beleidsvoorbereidende taken opnemen op vlak van financiën, personeel en de coördinatie van de twee campussen;Je coördineert de operationele taken van je medewerkers en de algemene administratieve onderst...

 • Company KU Leuven in Leuven
  14.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je handelt zelfstandig de volledige administratie van de groepsbeheerder en van de overleg- en bestuursorganen op het niveau van de Groep W&T af. Hierbij beheer je de agenda van de groepsbeheerder, volg je afspraken op en verleen je beleidsvoorbereidende ondersteuning. Je assisteert bij de planning, voorbereiding en opvolging van de vergaderingen en raden waarin de groepsbeheerder zetelt zowel binnen als buiten de universiteit. Ook het ontvangen van bezoekers behoort tot je takenpakket.Het zelfstandig afhandelen van inkomende beleidsgerelateerde vragen behoort ook tot je kerntaak. Je stelt zelfstandig brieven en e-mails op die je inhoudelijk kan beantwoorden vanuit de goedgekeurde verslaggeving en reglementering. Je raadpleegt hierbij ook documenten en procedures waarvoor opzoekwerk noodza...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Je ondersteunt de dossierbeheerders van de Doctoraatsschool in het administratief opvolgen van de doctoraatsdossiers. Dit omvat o.a. het verwerken van registraties, het opvolgen van mijlpalen die doctoraatsonderzoekers moeten behalen, communiceren van procedures naar doctoraatsonderzoekers en hun begeleiders, opstellen van certificaten en attesten, opstellen van verdedigingsdossiers etc.Je houdt de databestanden met betrekking tot de doctoraatsdossiers up-to-date.Je biedt administratieve en logistieke ondersteuning aan je collega’s bij de voorbereiding van doctoraatscommissies en activiteiten (organisatie van opleidingen en evenementen) in het doctoraatstraject.Je maakt op basis van een modelovereenkomst de contracten op voor samenwerkingsovereenkomsten met andere Vlaamse universiteiten vo...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Als medewerker van de Divisie Ruimte en Vastgoed begeleid je de ruimtelijke ontwikkelingen en de opvolging van vastgoedprojecten in het onroerend patrimonium op de verschillende campussen van de KU Leuven en de campussen die samen gebruikt worden met de partnerhogescholen in Vlaanderen.Je geeft advies en onderbouwt de strategische beleidskeuzes van de KU Leuven in concrete ruimtelijke ontwikkelingen door het opmaken van ruimtelijke inrichtings- en masterplannen voor bebouwings- en uitbreidingsmogelijkheden van de verschillende campussen en wetenschapsparken van de KU Leuven.Je coördineert en begeleidt de uitwerking van ruimtelijke inrichtings- en masterplannen in de verschillende domeinen: omgeving, bebouwing, mobiliteit, logistiek, erfgoed.Je coördineert vastgoedprojecten met interne dien...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Studentenvoorzieningen KU Leuven is een open en warme organisatie waar je je samen met collega's actief inzet om studenten te empoweren en vooruit te helpen. "Jij studeert. Wij ondersteunen. Samen creëren we kansen": Dat is de missie die we elke dag willen waarmaken. Als adviseur Omkaderd Wonen sta je in voor de organisatie van deze omkaderingsgroepen, waarvoor je ook de gemotiveerde studenten zoekt en selecteert. Je ondersteunt de groepen en begeleidt ze vanuit een bredere visie op inclusie. Je staat in voor de input aan het beleid op vlak van toegankelijk wonen.Je staat in voor de bekendmaking van Omkaderd Wonen t.a.v. de doelgroep en de algemene studentenpopulatieJe werkt mee aan het assessment van studenten met een functiebeperking om een inschatting te maken van hun mate van zelfstand...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Je werkt in een GMP (“Good Manufacturing Practice”) omgeving;Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geproduceerde radiofarmaca;Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie en validatie van nieuwe radiotracer syntheseprocessen;Je bent medeverantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement systeem (documentatie, opleiding, audit, kwalificatie leveranciers, steriliteit,...)Je zorgt mee voor de implementatie van routinematige bereiding (inclusief opleiding van de laboratoriumtechnologen);Je bent verantwoordelijk voor de validatie van (nieuwe) QC toestellen en QC methodes volgens de (inter)nationale richtlijnen;Je coördineert de validatiewerkzaamheden en interpreteert, evalueert, beoordeelt en rapporteert de bekomen resultaten aan het afdelingshoofd radiofarmacie UZ Leuven;Je werkt bin...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Je ontwikkelt en coördineert het Green Office for KU Leuven en bouwt het Green Office verder uit in nauw overleg met de coördinator Duurzaamheidsbeleid en de cel Duurzaamheid. Je leidt op operationeel niveau het Green Office for KU Leuven. Je coördineert een team van jobstudenten en vrijwilligers. Je houdt een overzicht van de werkingsmiddelen en de financiële situatie van het Green Office. Je werkt ook actief mee aan de uitbouw van een visie op de verdere ontwikkeling en doelstellingen van het Green Office.Je coördineert de werking van de groentetas ().Je bent lid van de Duurzaamheidsraad van KU Leuven waar je over de activiteiten van Green Office rapporteert en het duurzaamheidsbeleid van KU Leuven mee vorm geeft.Bedrijfsprofiel:De dienst duurzaamheid ondersteunt het duurzaamheidsbeleid ...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Als teamlid van de divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud werk je in een dynamische, creatieve en gevarieerde groep samen met een 30-tal collega's. Je leidt professioneel en met aandacht voor architecturale kwaliteit, budget en timing de jou toegewezen ombouwprojecten.Je leidt projecten van beperkte omvang en complexiteit en dat van aanvang t.e.m. realisatie.Je maakt ontwerpdossiers en aanbestedingsdocumenten (ontwerp, raming, studie, lastenboeken, meetstaten, plannen) en coördineert die met de betrokken technische disciplines.Je coördineert de uitvoering, voert werfcontroles uit, vervult zorgvuldig de bijhorende administratie en beheert het bouwbudget en de planning.Voorbeelden van concrete projecten:Inrichting en/of opfrissing van kantoren, studentenkamers, vergaderzalen, sanitairHer...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  You work in a GMP (“Good Manufacturing Practice”) environment;You are responsible for the quality of the produced radiopharmaceuticals;You are responsible for the optimization and validation of new radiotracer synthesis processes;You are co responsible for the quality management system (documentation, education, audit, qualification vendors, sterility,...);You help to organize the preparation of radiotracers in the new GMP rooms and implement routine preparation (including training of laboratory technologists);You are responsible for the validation of (new) QC equipment and QC methods according to (inter)national guidelines;You coordinate the validation activities and interpret, evaluate, assess and report the obtained results to the head of the radiopharmacy department of UZ Leuven;You wo...

 • Company KU Leuven in Brussel
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  U bent verantwoordelijk voor het functioneren van de associatie als geheel en waakt over de optimale werking van de diverse bestuurs- en overlegorganen. U stimuleert de wisselwerking tussen de associatie en haar partners en tussen de associatie partners onderling.U bent voorzitter van het Bestuurscomité en lid van het Bestuursorgaan van de associatie. U coördineert de voorbereidingen de opvolging van de werkzaamheden van het Bestuursorgaan en het Bestuurscomité en u zorgt voor een deskundige uitvoering en opvolging van genomen beslissingen.In overleg met de associatie partners bepaalt u mee de strategische prioriteiten van de associatie en de grote projecten en volgt die mee op.U bereidt de begroting van de associatie voor en bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan.In opdra...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Als adviseur treed je op als het gezicht van de bibliotheek en garandeer je een professionele ontvangst, informatieverlening en dienstverlening:Je geeft eerstelijnsinformatie (face-to-face, per telefoon of per mail) aan de gebruikers over de werking van de bibliotheek, werking van de catalogus en databanken, toegangscontrole, IT-voorzieningen voor gebruikers, de collecties en plaatsing open rek, … Je verwijst voor gespecialiseerde vragen correct door naar de juiste instantie (collega’s en diensten binnen de faculteit, KU Leuven Bibliotheken, enz.).Je onderhoudt een brede kennis van de collecties, een basis IT kennis, kennis van reprografie, kennis van toegangscontrole en gebruikersgroepen, enz. teneinde eerstelijns vragen van gebruikers op te lossen. Je bent mede verantwoordelijk voor het ...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Aanmaken van alle productiebestanden die nodig zijn voor de interne en externe productie van pcb’sDoorvoeren van kleine aanpassingen aan webapplicatiesDocumenteren van het gebruik van webapplicatiesOnderhoud van databanken en applicatiesControleren en uitvoeren van alle bestelaanvragen voor 3D-printing, het beheren van het lokaal en opmaken van de planningOccasioneel bestukken, solderen en herstellen van pcb’s, zowel TTH als SMD technologieBeheren van alle materiaalkasten (apparatuur en gereedschap) die ter beschikking staan van diverse studentenpractica (toegangsbeheer, stockbeheer, nazicht bij einde project, herstellingen)Beheren van het magazijn en uitleengoederen, waken over de goede algemene werking ervan (orde, netheid, voorraadbeheer, bestellingen, infrastructuur, inventarisatie enz...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  LRD verwerkt jaarlijks ongeveer 60.000 leveranciersfacturen en beroepskosten, en dit sterk geautomatiseerd met de software SAP. Je maakt deel uit van het team van 4 medewerkers dat dit in goede banen leidt. In hoofdzaak houdt dit in:Postverwerking en inscannen van documentenOpvolgen elektronisch ontvangen documentenVerwerken van de leveranciersfacturen (en credit nota's): nakijken op vormvereisten en diverse controles (bestelbonnummer, rekeningnummer, BTW code, grootboekrekening, ...), ingeven in het SAP systeem, opvolgen van de goedkeuringVerwerken van beroepskosten (inclusief kredietkaartuitgaven): nakijken van de kosten versus de KU Leuven regels rond bedrijfsuitgaven, diverse controles (grootboekrekening, ...), verwerking in SAPTelefonisch of per mail beantwoorden van vragen hierrond v...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  You are responsible for the administrative follow-up and communication of the (new) incoming international Bachelor's and Master's degree applications at Campus Group TYou prepare the necessary documents to pass them on to the central KU Leuven Teaching and Learning Processes Department.You also provide administrative support for these students on their arrival and departure.You participate in the admission procedure for international students within the Unit Admissions of the central KU Leuven Teaching and Learning Processes Department. You check the submitted files for completeness and, where necessary, prepare for the credential evaluation.You help to promote the brand awareness of Campus Group T internationally: official correspondence in English, brochures, website and social media.Yo...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je komt terecht in een dynamisch en gespecialiseerd juridisch team, samengesteld uit 10 juristen en 4 legal assistents, dat juridische ondersteuning biedt m.b.t. bovenstaande activiteiten;Je geeft juridisch advies aan onderzoekers en aan collega’s van andere afdelingen binnen LRD en je onderhandelt overeenkomsten namens de universiteit met bedrijven en andere partners wereldwijd;Je bent dagdagelijks bezig met de juridische aspecten van onderzoek en innovatie, waardoor je als eerste betrokken bent bij de allernieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen wat het juridisch werk enorm gevarieerd maakt en telkens resulteert in adviezen en contracten op maat;Je werkt steeds in nauw overleg met andere afdelingen binnen LRD, waaronder Intellectuele Eigendom en Europese en Internationale Projecten;Je ...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  In deze functie ligt de focus op:zelfstandig uitvoeren van in vivo muisexperimenteel werk zoals o.a. multiphoton imaging en microdissectie van de hersenen en toepassen zelfstandig uitvoeren van histologische technieken: vibratoomcoupes snijden, immunohistochemie, immunofluorescentie, in situ hybridization en microscopiegegenereerde data analyseren, interpreteren en presenterenDaarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de nauwe opvolging van veiligheid-, gezondheid- en milieu-aspecten in het labo. Ook de introductie voor deze voorschriften aan nieuwe medewerkers behoort tot het takenpakket.Tenslotte sta je ook in voor het uitvoeren van verschillende algemene laboratoriumtaken zoals algemeen onderhoud, het aanvullen van gebruiksmaterialen en het bijbestellen van materialen en reagentia.Bedri...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Als projectmanager Vesalius:Heb je een algemeen coördinerende en beleidsvoorbereidende functie die het overzicht houdt over de verschillende stappen bij de voorbereiding en implementatie van het Vesalius project.Werk je in eerste instantie nauw samen met de reeds functionerende Taskforce, in tweede instantie met de Stuurgroep Vesalius, rapporteer je aan deze organen, ben je secretaris van de vergaderingen, zorg je dat de beslissingen genomen binnen de Taskforce en de Stuurgroep op een consistente manier naar de verschillende betrokkenen worden meegedeeld en de actiepunten worden opgevolgd. Ben je verantwoordelijk voor de zakelijke uitbouw van de governance: het samenstellen van een projectteam en werkgroepen, het opzetten van een organisatiestructuur en het opstellen van een medewerkerskad...

 • Company KU Leuven in Heverlee
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en verwerking van administratieve en financiële verrichtingen. Als geaccrediteerde financiële antenne treed je op als specialist ter zake:• Je staat in voor de verwerking van alle financiële verrichtingen en zorgt voor het aanmaken van onder andere verkoopfacturen. Je plaatst bestellingen en zorgt voor een correcte en tijdige afhandeling van leveranciersfacturen en beroepskosten.• Je bent het aanspreekpunt voor interne medewerkers voor vragen over de verwerking van de financiële stromen. Je volgt hierbij de procedures en regelgeving van de KU Leuven en vraagt, indien nodig, informatie op bij andere diensten en collega’s.• Je staat in voor de basisprojectopvolging en zorgt hierbij onder andere voor de periodieke opvolging en controle van de werking...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Het labo is op zoek naar een laboratoriumtechnoloog die zelfstandig kan instaan voor de ondersteuning van het team door het - autonoom - toepassen van de verschillende technieken o.a.: celkweekwestern blotmoleculaire techniekenflowcytometrie...Bedrijfsprofiel:Het Laboratorium voor Aangeboren Afwijkingen van het Immuunsysteem is een internationaal erkende onderzoeksgroep verbonden aan KU Leuven (departement Microbiologie, Immunologie en Transplantatie). Het laboratorium spitst zich toe op het onderzoeken en valideren van genetische oorzaken van primaire immuundeficiënties bij kinderen.Je beschikt minstens over een bachelordiploma in de Biomedische Laboratoriumtechnologie of je bent gelijkwaardig door ervaring.Je bent vertrouwd met moleculaire en protein-based labotechnieken zoals PCR, qPCR,...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je beantwoordt aan onze infobalie alle vragen m.b.t.de aangeboden infrastructuur, technologie en dienstverlening.Je bent het eerste aanspreekpunt voor gebruikers van de KU Leuven Reserveringstool (KURT), en samen met het KURT-projectteam en de centrale dienst ICTS ga je op zoek naar de beste oplossingen voor de korte en de middellange termijn.Je bent de communicatieverantwoordelijke voor Agora en bepaalt welke inhoud we via welke kanalen overbrengen naar onze doelgroepen. Je maakt maximaal gebruik van onze website, digitale infoborden, brochures en sociale media om onze dienstverlening en evenementen te promoten.Je bent het eerste aanspreekpunt voor evenementen van interne en externe partners en optimaliseert hierbij onze dienstverlening waar nodig.Je bent samen met je collega’s verantwoor...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Als teamlid van het Windows Server team binnen de groep Centrale Infrastructuur, bouw je onze Windows serveromgeving en onze centrale MSSQL gebaseerde database clusters mee uit en sta je in voor de operationele ondersteuning ervan. Je installeert en onderhoudt de centraal beheerde Windows Server omgeving en de belangrijkste softwarepakketten die er op draaien. Daarbij zorg je voor automatisering, monitoring, back-ups, beveiliging en grondige documentatie. Je bewaakt de kwaliteit van de Windows Server Infrastructuur. Performantie, schaalbaarheid en beschikbaarheid zijn hierbij sleutelwoorden.Je automatiseert beheerstaken via scripting waar mogelijk. Je onderzoekt, implementeert en integreert nieuwe functionaliteiten en voert migraties en upgrades uit van oude naar nieuwe versies. Zo verbete...

 • Company KU Leuven in Werken
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Als kinderbegeleider organiseer je het groepsgebeuren in een leefgroep. Je staat in voor de verzorging, ontplooiing, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen (0-3 jaar), in overleg met de teamleider en samen met een groep kinderbegeleiders.In samenspraak met de ouders verzeker je de opvoeding en opvang van het kind en draag je op die manier bij tot zijn harmonische persoonlijkheidsontplooiing.Je fungeert als vertrouwenspersoon voor de ouders en hun kind.Op pedagogisch verantwoorde wijze begeleid je een groep kinderen, waarbij je hierover reflecteert en rapporteert.Bedrijfsprofiel:Je rapporteert als kinderbegeleider rechtstreeks aan de teamleider. Je werkt nauw samen met de kinderbegeleiders binnen je eigen team en met de pedagogisch directeur.Als kinderbegeleider ben je flexibel inzetba...

 • Company KU Leuven in Alle
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je ontwikkelt en ondersteunt webapplicaties voor de meest uiteenlopende, specifieke doelstellingen en ter ondersteuning van studenten, professoren, onderzoekers en het ondersteunend personeel.Je bent hierbij verantwoordelijk voor het volledige proces (of een betekenisvol deel ervan) van prototyping en ontwikkeling, tot testen en nazorg.Je schrijft richtlijnen voor gebruikersinterfaces die door andere developers in je team kunnen gebruikt worden.Je bent verantwoordelijk voor zowel de front- als backend van de applicaties die je mee helpt bouwen.Je schrijft en documenteert kwaliteitsvolle, performante, schaalbare en toekomstbestendige code. Coderen doe je liefst vanuit een test-driven techniek.Je werkt in een agile omgeving en neemt actief deel in retrospectives, sprintmeetings, code reviews...

 • Company KU Leuven in Werken
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je onderzoekt en implementeert technologieën die enerzijds leiden tot een efficiënter deployment en management van hardware (desktops en laptops) en software en die anderzijds bijdragen tot een betere eindgebruikerservaring.Je bent verantwoordelijk voor concepten en werkwijzen die de TCO van de ganse infrastructuur zo laag mogelijk houden en bouwt mee aan een efficiënte organisatie en werking van de dienst door tools te bouwen voor de teams die de eerste en tweedelijns ondersteuning voor hun rekening nemen.Je zet mee de krijtlijnen uit van een toekomstvisie op het vlak van client desktop en software deployment, asset en software management en monitoring en de daarmee verbonden netwerk- en domeinservices.Je staat mee in voor de ondersteuning en verdere uitbouw van reeds actieve systemen en ...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Als SAP Software developer kom je terecht in een organisatie met deskundige SAP-teams die de administratieve processen ondersteunen van uiteenlopende businessdomeinen van de KU Leuven. Voor meer info over onze SAP-omgeving, surf naar .Binnen je SAP-team bouw, ontwikkel en implementeer je uiteenlopende softwarebouwstenen zoals rapporten, documenten, transacties, interfaces, dataservices en web apps. Je test, controleert en verzekert de kwaliteit van de softwarebouwstenen die jijzelf en/of anderen gemaakt hebben. En je staat samen met je team in voor het onderhoud van bestaande softwareonderdelen.Je documenteert programma's en werkt mee aan testscenario's en documentatie voor eindgebruikers.Je werkt intensief samen met je scrum-team en overlegt voortdurend met je collega’s om tot gedragen en...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je komt terecht in een organisatie met deskundige SAP teams die de administratieve processen ondersteunen van uiteenlopende businessdomeinen van de KU Leuven en haar geassocieerde instellingen, en die thuis zijn in een uitgebreid systeemlandschap (ERP, CRM, SRM, BW-BO, Solution Manager, PO, Portal en Fiori Launchpad, Document Presentment, …).Je staat binnen het SAP Basis team in voor de opvolging en ondersteuning van de bestaande basismodules.Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van bestaande en nieuwe modules of systemen, bijvoorbeeld bij upgrades, refactoring of uitbreiding van de scope.Je slaat de brug tussen de functionele teams en infrastructuurteams, en neemt hierin een coördinerende en adviserende rol op. Je werkt samen met de functionele teams om nieuwe ba...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je komt terecht in een organisatie met deskundige SAP teams die de administratieve processen ondersteunen van uiteenlopende businessdomeinen van de KU Leuven en haar geassocieerde instellingen, en die thuis zijn in een uitgebreid systeemlandschap (ERP, CRM, SRM, BW-BO, Solution Manager, PO, Portal en Fiori Launchpad, Document Presentment, …).Je staat binnen het SAP Basis team in voor de opvolging en ondersteuning van de bestaande basismodules.Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van bestaande en nieuwe modules of systemen, bijvoorbeeld bij upgrades, refactoring of uitbreiding van de scope.Je speelt een verbindende rol tussen de functionele teams en infrastructuurteams. Je werkt samen met de functionele teams om nieuwe basisfunctionaliteiten te implementeren, ontwi...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Wij zoeken collega’s diecentraal gehoste systemen, applicaties en services ondersteunen en beheren ofbestaande software onderhouden en nieuwe toepassingen ontwikkelen of de businessvragen analyseren en gebruiksvriendelijke, performante toepassingen ontwerpen ofmee de beveiligingsomgeving verder uitbouwen en onderhouden en gepassioneerd zijn door IT.Bedrijfsprofiel:van Linux tot Windowsvan SAP tot Javavan tablet tot supercomputervan administratiesoftware tot onderwijstechnologieBij ICTS, de centrale IT-dienst, haal je je IT-hart op aan de meest innovatieve technologieën en complexe uitdagingen. Je komt terecht in een dynamische tak van een stabiele organisatie, KU Leuven. Ben je benieuwd waarom je toekomstige collega's graag bij ICTS werken? Laat je inspireren via:Behaalde je een bachelordi...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  The PhD candidate will work on projects related to the development/optimization, testing, and implementation of Ecological Momentary Interventions (EMIs) for adolescent and adult samples with mental health problems. This will involve close collaboration with clinicians and patients and conducting focus groups or interviews with them. The candidate will also collaborate in current implementation pilots and with different mental health institutions for the implementation of EMIs. Moreover, the candidate will be very much involved in the daily management of projects. It is also expected from the candidate to write and publish scientific papers on the topic.Company:The CCP is a multidisciplinary and internationally oriented research center, widely recognized for its expertise in the design, ap...

 • Company KU Leuven in Leuven
  10.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  Je komt terecht in een scrumteam dat volledig zelfstandig instaat voor het ontwerp, de bouw en de ondersteuning van diverse administratieve processen en toepassingen.Je leert deze processen samen met je collega's en coaches door en door kennen en bouwt je kennis rond de bijbehorende SAP-modules verder uit. Ben je getriggerd door onze SAP-omgeving? Surf dan zeker eens naar .Je maakt complexe vraagstukken behapbaar. Samen met de gebruikers denk je na over 'agile' oplossingen die jullie in kleinere incrementele bouwblokken kunnen opleveren. Binnen het scrumteam geef je die bouwblokken samen technisch vorm om zo gebruiksvriendelijke toepassingen uit te rollen.Bedrijfsprofiel:Denk jij meteen ‘dit kan beter’ als je ziet hoe een administratief proces verloopt? Zet je graag je tanden in de vereenv...

 • Company KU Leuven in Naast
  09.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  Het onderzoek van de MeBioS postharvest groep richt zich op de biologie en fysiologie van groenten en fruit tijdens bewaring.  Hierbij ligt, naast de algemene analytische technieken, een sterke nadruk op massaspectrometrische technieken ten behoeve van aroma analyses (via SPME headspace analyse) enerzijds en de analyse van diverse plantmetabolieten (via vloeistofinjectie van weefselextracten) anderzijds. Daarnaast zijn er een aantal basale technieken in gebruik met betrekking tot genexpressie (RT -qPCR) en de bepaling van enzymactiviteiten (spectrofotometrie).Je zal het wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeksgroep gaan ondersteunen: mee onderhouden van apparatuur, op punt stellen van protocollen, doctoraatstudenten praktisch begeleiden in het labo en hen het gebruik van technieken ...

 • Company KU Leuven in Halen
  03.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Alma staat voor belangrijke uitdagingen en vernieuwing, om die mee te helpen realiseren, zijn wij op zoek naar een toekomstig Algemeen Directeur: Je bepaalt samen met de huidige algemeen directeur en de Raad van Bestuur de beleidsprioriteiten en commerciële strategie voor Alma. Je bent lid van het directiecomité;Je bent een spilfiguur in de ontwikkeling en implementatie van een nieuw toekomstbestendig organisatie- en financieel model waarbinnen Alma haar sociaal en economische doelstellingen kan behalen;Je optimaliseert samen met het directiecomité en de verantwoordelijken in de business units de bestaande processen (logistiek, aankoop, kwaliteit, productie, communicatie, personeel, …) met het oog op een efficiënte bedrijfsvoering. Hierbij bewaak je ook de samenhang tussen de verschillende...

 • Company KU Leuven in Antwerpen
  03.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Samen met de academische verantwoordelijke en ondersteund door een team van medewerkers geef je vorm aan het ICT-beleid van de faculteit. Het diensthoofd staat in voor een kwalitatief hoogstaande ICT-ondersteuning voor de faculteit en haar campussen en speelt hierbij in op evoluerende noden voor onderzoek, onderwijs en administratie. Je adviseert het bestuur over beleidskansen, nieuwe ontwikkelingen en knelpunten op vlak van ICT en ICT-infrastructuur. Hiertoe breng je systematisch de noden en behoeften van de gebruikers in kaart en evalueer je de dienstverlening in functie van deze noden. Daarnaast volg je proactief de ICT evoluties en beschikbare services op binnen en buiten de universiteit. Op basis hiervan leg je een faculteitsbreed kader en standaarden vast voor het optimaal beheer en...

 • Company KU Leuven in Landen
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Je ondersteunt en werkt nauw samen met de beleidsmedewerker Communicatie & Public AffairsJe monitort beleidsnieuws rond EU onderzoek, onderwijs en innovatieJe ontwikkelt en ondersteunt communicatiecampagnes om LERU’s (online) positie en aanwezigheid te versterkenJe helpt met de ontwikkeling, planning en implementatie van creatieve content voor de LERU website, sociale media, mailings, nieuwsbrieven, enz. Hiervoor werk je nauw samen met de LERU Policy OfficersJe houdt LERU’s drukwerk en PR-materiaal up-to-date en zorgt voor verbeteringenJe analyseert onze online communicatie-initiatieven via Google Analytics, sociale media analyses, SEO, …Je helpt bij de organisatie van events waar nodigJe maakt af en toe kort filmpjes van LERU activiteitenBedrijfsprofiel:De League of European Research Univ...

 • Company KU Leuven in Manage
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  You give support to the Senior Policy Officer Strategic Communications and Public affairsYou monitor EU research, education and innovation policy newsYou reinforce the general (online) presence of LERU by supporting and developing communication campaignsYou produce and manage content for the LERU website, social media, mailings and newsletters, all in close collaboration with the LERU Policy OfficersYou keep corporate PR materials and stationery up-to-date and bring in new ideas for improvementYou monitor, evaluate and improve our online presence through data analytics (Google Analytics, social media insights, SEO, …)You give support in the organisation of events and meetings as requiredOccasionally, you make short movies about LERU activitiesCompany:The League of European Research Univers...

 • Company KU Leuven in Landen
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Als Administratief & Event Officer geef je administratieve ondersteuning aan diverse kantooractiviteiten en hulp bij de praktische organisatie van (online) evenementen en bijeenkomsten.Je ondersteunt de Administratief Coördinator, de Senior Beleidsmedewerker Strategische Communicatie & Public Affairs en de andere beleidsmedewerkersJe ondersteunt bij de organisatie van LERU-groepsbijeenkomsten door vergaderdocumenten voor te bereiden en te verspreiden, contactlijsten up-to-date te houden en de praktische organisatie af te stemmen op de gastuniversiteitJe zorgt voor de volledige uitvoering van alle digitale en fysieke evenementen. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en nazorg. Bovendien steun je de vele activiteiten en evenementen die zullen plaatsvinden in het licht ...

 • Company KU Leuven in Manage
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  You give support to the Administrative Coordinator, the Senior Policy Officer Strategic Communication & Public Affairs, and the other Policy Officers You give support in the organisation of LERU group meetings by preparing and disseminating meeting documents, keeping contact lists up-to-date and aligning the practical organisation with the host university You ensure the full implementation of all digital and physical events. You are responsible for the preparation, coordination and aftercare. Furthermore, you support the many activities and events that will take place in the light of 20 years LERU in 2022 You give administrative support to the publication and launch of LERU papers, from printing process to dissemination You keep the LERU contact database organised and up-to-date You give a...

 • Company KU Leuven in Leuven
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  In order to strengthen our business development capabilities, LRD is recruiting a Business Development Manager in the field of  science, engineering & technology.Your responsibilities:• Liaise with researchers and professors regarding technology transfer matters and the commercialization process.• Identify business opportunities based on university research and intellectual property in consultation with scientists.• Build and present business cases of translational projects in order to generate assets that are ready for partnering (incl. licensing) with industry or spin-off creation.• Support the Legal, IP, Spin-off and Project Funding teams with business intelligence during valorization route discussions as well as during the final contract negotiation.• Manage a complex portfolio of dive...

 • Company KU Leuven in Leuven
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  LRD wenst zijn team te versterken met een business development manager voor science, engineering & technology met de volgende verantwoordelijkheden:• Opbouwen en onderhouden van goede contacten en relaties met onderzoekers en professoren betreffende technologietransfer / valorisatie.• Identificeren van business opportuniteiten gebaseerd op universitair onderzoek en nieuwe IP in overleg met de wetenschappers.• Uitwerken en presenteren van business cases om onderzoek tot een voldoend TRL-niveau te brengen met het oog op samenwerkingen (incl. licenties) met de industrie of de creatie van spin-offs.• Ondersteunen van de juridische, IP-, spin-off- en projectfinancieringsteams van LRD met business intelligence tijdens valorisatietrajectbesprekingen en contractonderhandelingen.• Beheren van een c...

 • Company KU Leuven in Leuven
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  LRD wenst zijn team te versterken met een business development manager voor life en health sciences met de volgende verantwoordelijkheden:• Opbouwen en onderhouden van goede contacten en relaties met onderzoekers en professoren betreffende technologietransfer / valorisatie.• Identificeren van business opportuniteiten gebaseerd op universitair onderzoek en nieuwe IP in overleg met de wetenschappers.• Uitwerken en presenteren van business cases om onderzoek tot een voldoend TRL-niveau te brengen met het oog op samenwerkingen (incl. licenties) met de industrie of de creatie van spin-offs.• Ondersteunen van de juridische, IP-, spin-off- en projectfinancieringsteams van LRD met business intelligence tijdens valorisatietrajectbesprekingen en contractonderhandelingen.• Beheren van een complex por...

 • Company KU Leuven in Leuven
  02.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  In order to strengthen our business development capabilities, LRD is recruiting a Business Development Manager in the field of life and health sciences.Your responsibilities:• Liaise with researchers and professors regarding technology transfer matters and the commercialization process.• Identify business opportunities based on university research and intellectual property in consultation with scientists.• Build and present business cases of translational projects in order to generate assets that are ready for partnering (incl. licensing) with industry or spin-off creation.• Support the Legal, IP, Spin-off and Project Funding teams with business intelligence during valorization route discussions as well as during the final contract negotiation.• Manage a complex portfolio of diverse transl...

 • Company KU Leuven in Leuven
  01.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Als 'vlinder' residentiebeheerder ondersteun je een residentiebeheerder bij het administratief, sociaal, materieel en financieel  beheer van zijn/haar residentie. Je neemt eveneens de taken over van een residentiebeheerder bij langdurige afwezigheid. Een residentiebeheerder zorgt dat de huurders in een goede onderlinge verstandhouding samenleven. Hij/zij bewaakt de wederzijdse administratieve verplichtingen van de bewoners naar de residentie toe en naar de KU Leuven en derden toe. Hij/zij zorgt dat de financiële verplichtingeni.v.m. het gebouw en huurderscontracten worden nagekomen. Als vlinder residentiebeheerder ondersteun je of vervang je de residentiebeheerder in het uitvoeren van deze taken.Je zorgt voor de administratieve controle van facturen en bestellingen, huurgelden etc. Je verw...

 • Company KU Leuven in Leuven
  01.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Je adviseert schenkers, alumni, bedrijven en organisaties die de vele projecten willen steunen inzake patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening binnen KU Leuven en UZ Leuven.Je adviseert hen bij hun schenkingen aan KU Leuven en UZ Leuven en zorgt zo mee voor een vlot en efficiënt proces.Je stimuleert en zorgt mee voor een dynamische en accurate opvolging van schenkingen, fondsen en leerstoelen binnen de groep biomedische wetenschappen.Je denkt mee over fondsenwerving, signaleert kansen in nauwe samenwerking met het juridisch team en dienst marketing en communicatie.Je rapporteert aan de directeur van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties en houdt rekening met de door de universiteit en het ziekenhuis vooropgestelde doelstellingen.Bedrijfsprofiel:De Dienst...

 • Company KU Leuven in Leuven
  01.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Je maakt deel uit van een ontwikkelingsteam in een zeer stimulerende omgeving Je ondersteunt het onderzoeksteam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en optimalisatie van de nieuwe AAV vectorenJe bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van je eigen experimenten, onder toezicht van de verantwoordelijke onderzoekersJe verzamelt en analyseert de nodige experimentele resultaten en bespreekt deze met je verantwoordelijkeJe ondersteunt mee de uitvoering en analyse van in vivo experimenten Je bent verantwoordelijk voor dagelijkse onderhoudstaken in het labo zoals het bereiden van stockoplossingen, controleren van voorraden van producten, bestellingen, …Bedrijfsprofiel:Het laboratorium voor Virale Celbiologie en Therapeutica (LVCBT) van de KU Leuven is op zoek naar een gedreve...

 • Company KU Leuven in Doel
  01.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  Je bent lid van het bestuur van het Steps VC dat bestaat uit academisch verantwoordelijken. Je bereidt de vergaderingen voor,stelt de agenda op en zorgt voor de rapportering.Je bent in samenspraak met het bestuur van het Steps VC verantwoordelijk voor de operationele werking, met als doel een kwalitatief hoogstaande ondersteuning van de kernprocessen te garanderen en een doelmatige en doeltreffende werking van de entiteit te verzekeren. Je organiseert, coördineert en evalueert de dienstverlening en hebt continu aandacht voor het verder optimaliseren van de bijhorende processen en werkwijzen gericht op het verhogen van de efficiëntie en voor het realiseren van een kwaliteitsvolle en continue dienstverlening.Je stuurt een team van operationele medewerkers en praktijkassistenten aan (10) en j...

 • Company KU Leuven in Leuven
  31.03.2021 Updated on: 08.04.2021

  De residenties van Studentenvoorzieningen huisvesten ongeveer 3500 studenten, voor het grootste deel in kamers met huurprijs op maat. Zeventig medewerkers werken dagdagelijks samen om de verhuur op een studentvriendelijke manier te organiseren.Als teamcoach ben je eindverantwoordelijke van het geheel van de activiteiten van Residentiebeheer. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch en inhoudelijk beleid van Residentiebeheer: nl. een optimaal sociaal beleid i.f.v. het verhuren aan kwetsbare studenten op de verhuurmarkt.Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte organisatie van de verhuurprocessen.Je bent verantwoordelijk voor het logistiek en technisch beheer van de gebouwen in nauwe samenwerking met de Technische Diensten KULeuven.Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolgi...

 • Company KU Leuven in Werken
  31.03.2021 Updated on: 08.04.2021

  Het is jouw taak om technische ondersteuning te bieden bij het onderzoek en de ontwikkeling van biosensoren. Je staat in voor de praktische uitwerking en uitvoering van verschillende onderzoeksopdrachten die vooral gefocust zijn in het microfluïdica-gerelateerde onderzoek van de groep. Hierbij zal je betrokken zijn bij de microfabricatie van microfluïdische chips en de implementatie van bioassays op deze chips. De implementatie van assays vereist DNA- en proteïnewerk, net als de functionalisatie en karakterisatie van nanomaterialen en oppervlakken. Daarnaast zal je betrokken worden bij het ontwikkelen en optimaliseren van andere nieuwe en bestaande biosensing platformen (bv. ELISA, optische biosensoren).  Je voert deze taken autonoom uit volgens protocol en maakt hierbij elektronisch versl...

 • Company KU Leuven in Other
  31.03.2021 Updated on: 08.04.2021

  Your job is to provide technical support in the research and development of biosensors. Your assignments include practical elaboration and execution of various research assignments that will be focused mainly in the field of microfluidics. Related to this you will be involved in microfabrication procedures as well as on-chip bio-assay implementation. In addition, the implementation of bio-assays requires DNA and protein work as well as the functionalization and characterization of nanomaterials and surfaces. Next to this, you will be involved in the development and optimization of other new and existing biosensing platforms (e.g. ELISA, optical biosensors). You perform tasks autonomously according to protocol and you write an electronic report of the obtained results. You interpret and rep...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
KU Leuven Edit filters